19/05/2016

Nghị quyết và biên bản họp đại đồng cổ đông

Nghị quyết họp Đại gội đồng cổ đông thường niên 2016 Nghi quyet DHCD 2016 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016  Bien ban DHCD 2016

Tin tức nổi bật khác

Điều lệ HIDICO

03/06/2016

Điều lệ HIDICO