01/07/2019

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/6/2019 và thông báo chi trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: Quí Cổ đông !

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp gửi  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/6/2019 và thông báo chi trả cổ tức năm 2018  download file tại đây HIDICO_BB+NQ+TB ĐHĐCĐ bất thường 21-6

Tin tức nổi bật khác