04/03/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Hội đồng Quản trị HIDICO trân trọng gửi đến Quý Cổ đông:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, kèm biểu mẫu: (file đính kèm)

2. Thông báo ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025, kèm quy chế và biểu mẫu: (file đính kèm)

Trân trọng!

Tin tức nổi bật khác