04/04/2023

Biên bản + nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 và thông báo chi trả cổ tức 2022

Kính gửi:    Quý Cổ đông;

Công ty gửi quí cổ đông biên bản + nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và thông báo chi trả cổ tức năm 2022, vui lòng tải file đính kèm:

1. 2023 HIDICO_BB ĐHĐCĐ thường niên 2023

2. 2023 HIDICO_NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023 

3. 2023 HIDICO_TB HĐQT về việc chi trả cổ tức 2022

 

 

Tin tức nổi bật khác