01/03/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại đồng cổ đông thường niên 2023 , download file đính kèm13-HĐQT_TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tin tức nổi bật khác