03/03/2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng Quản trị Công ty thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại đồng cổ đông thường niên 2022 , download file đính kèm 07-HĐQT_TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022  

Tin tức nổi bật khác