07/04/2021

Biên Bản nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

Kính chuyển:  Quý Cổ đông .

Biên bản và nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông 2021 file đính kèm

Tin tức nổi bật khác