29/03/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Sáng ngày 26/3/202021, tại Phòng họp Nhà điều hành Khu công nghiệp Sa Đéc - Khu C, Khu công nghiệp Sa Đéc đường ĐT 848, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.

Đại hội có 26 người tham dự, đại diện cho 7.784.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội bầu Hội đồng - Quản trị, Tổng giám đốc, BKS gồm:

    - Ông Nguyễn Tấn Ngân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

    - Ông Lê Ngọc Hạng - Thành Viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc;

    - Ông Đoàn Bá Điền - Thành Viên Hội đồng Quản trị;

      - Ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban kiểm soát

    - Bà Tăng Thị Kim Tròn - Thành viên Ban kiểm soát

Tin tức nổi bật khác