09/03/2020

Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Qúi cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 vào lúc 9h00 ngày 18/3/2020

Mời Quý Cổ đông bấm vào download file thư mời HIDICO_TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tin tức nổi bật khác