21/03/2019

Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Qúi cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 vào lúc 8h30 ngày 29/3/2019

Mời Quý Cổ đông download thông báo tại đây

Tin tức nổi bật khác