27/05/2020

Khu công nghiệp Ba Sao - Mục tiêu mới của HIDICO

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND.HC ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

Nhận thấy tiềm năng phát triển khu công nghiệp tại xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; với kinh nghiệm gần 30 năm đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Sa Đéc, Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp đề xuất được tham gia đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Ba Sao.

Mục tiêu:Thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào khu công nghiệp, góp phần phát triển công nghiệp, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân cư, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đa dạng hóa và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

292-UBNDT_Đầu tư DA KCN Ba Sao

104-HIDICO_Đề xuất đầu tư DA XDHTKT KCN Ba Sao

Dự án liên quan