10/05/2017

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

Hội đồng quản trị HIDICO trân trọng thông báo quý cổ đông Công ty việc chi trả cổ tức năm 2016 (bằng tiền) chi tiết như sau:

TB v-v chi tra co tuc nam 2016

Tin tức nổi bật khác