08/04/2016

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1/ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  tải về

2/ Các biểu mẫu kèm theo thông báo mời họp 2016  tải về

3/ Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  tải về

4/ Qui chế ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát   tải về

5/ Các biểu mẫu kèm theo thông báo ứng cử, đề cử  tải về

Tin tức nổi bật khác