24/08/2020

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2020

Thực hiện nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty, theo đó đã thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2020 là 5% bằng tiền.

Nay Hội đồng Quản trị HIDICO thông báo đến quý cổ đông HIDICO việc chi tạm ứng cổ tức năm 2020 như sau:

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Mức tạm ứng: 05% (500 đồng/ cổ phần).

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức: 20/8/2020.

- Thời gian chi: từ ngày 21/9/2020.

Quí cổ đông vui lòng download thông báo tại đây: 35-HĐQT_TB tạm ứng cổ tức năm 2020

Nghị quyết Hội đồng Quản trị: 28-HĐQT_NQ tạm ứng cổ tức năm 2020

Tin tức nổi bật khác